Fyzioterapeut Ellen Švarcová

Zásady ochrany osobních údajů

Při vstupu a zahájení léčby v mé ordinaci Ellfyzio udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajůnutných pro provoz Nestátního zdravotnického zařízení fyzioterapie a individuální léčebné rehabilitaci vyplývajících ze zákonů a příslušných norem.

Svůj souhlas související s ochranou osobních údajů můžete kdykoli odvolat stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu prostřednictvím emailu na info@ellfyzio.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

informace o zpracování osobních údajů:

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nevyužívám žádný informační a rezervační systém, ani vaše osobní údaje dále nezpracovávám za součinnosti žádného dalšího zpracovatele, kterého bych pověřil některými úkony týkajícími se zpracování vašich osobních údajů. Ve smyslu Nařízení GDPR jsem tedy samostatným správcem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:
Ellen Švarcová
IČ: 063 555 87
Sídlo: Husova 738, 340 22 Nýrsko, zapsaná na ŽÚ v Klatovech
Telefon: +420 734 618 011
E-mailová adresa: info@ellfyzio.cz

Při komunikaci s pacienty využívám mobilní telefon, SMS a email. Emailové zprávy jsou provozované společností Webglobe, s.r.o., která se při zpracování osobních údajů řídí vlastními podmínkami a rozsah zásad ochrany osobních údajů má definován zde: https://www.webglobe.cz/podminky. Společnost Webglobe, s.r.o. vystupuje jako samostatný správce osobních údajů.

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Jak dlouho Ellfyzio osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje pacientů se shromažďují po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V současné době to může být až 10 let. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

Práva pacientů – subjektů osobních údajů

Každý pacient má právo na informace o zpracování svých osobních údajů:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům;
  • právo na opravu či úpravu osobních údajů, které zpracovávám;
  • právo na přenositelnost údajů – Můžete žádat, abych Vám Vaše osobní údaje poskytla za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abych je sami předala jinému správci osobních údajů.
  • právo na omezení zpracování – Omezení zpracování znamená, že musím Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmím dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:
  1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebuji pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda mé oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – kdykoli může pacient podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: uoou.cz

 

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na moji adrese uvedenou výše. Pokud takovou námitku vznesete, budu oprávněna v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáži závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudu moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Závěr

Tyto zásady byly přijaty dne 01.12. 2022. Tyto zásady se mohou kdykoliv změnit. O případných změnách těchto zásad Vás budu informovat na webových stránkách ellfyzio.cz/gdpr